Παίξτε τώρα!
 

Privacy Policy

 
 
 
 

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της KingsIsle Entertainment, Inc.

Η KingsIsle Entertainment, Inc. (εφεξής: «εμείς», «εμάς») σέβεται την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων, προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο και διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της.

Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, θέλουμε να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες μας και για ποιο σκοπό συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας εάν μας έχετε εμπιστευτεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στo πλαίσιo των προσφορών μας.

Περιεχόμενα

Α) Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με κατοίκους ΕΕ/ΕΟΧ/ΗΒ/Βραζιλίας

Β) Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με κατοίκους της Καλιφόρνιας

Γ) Επεξεργασία Δεδομένων αναφορικά με Κατοίκους άλλων Πολιτειών/Χωρών

Α) Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με κατοίκους ΕΕ/ΕΟΧ/ΗΒ/Βραζιλίας

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Kingsisle Entertainment, Inc.

301 Sundance Pkwy, Suite 100

Round Rock

TX 78681

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Τηλέφωνο: +1 972 265 1900 (Όχι για ερωτήσεις υποστήριξης)

Είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Άρθρου 4 Αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, αποφασίζουμε, εάν είναι αναγκαίο, από κοινού με τρίτους, για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό εξαρτάται από το εάν η επεξεργασία είναι νόμιμη.

2. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

If you're an EU/EEA/UK/Brazil resident you can contact our external Data Protection Officer by emailing to: privacy.kingsisle@gamigo.com.

3. Στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιστολή στη διεύθυνση

gamigo AG

Behringstr. 16b

22765 Hamburg

Γερμανία

και μέσω email στη διελυθυνση: EURepresentative@gamigo.com

4. Ορισμοί

Ο καθοριστικός κανόνας για τον ορισμό των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, όπως ο όρος δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι το άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

5. Χειρισμός δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο ενέχει πάντα τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας από τρίτους που αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, καθώς κανένα τεχνολογικό σύστημα δεν μπορεί να προστατευθεί πλήρως από εξωτερικές επιθέσεις.

Λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από κατάχρηση. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της γερμανικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε περαιτέρω το δικό μας προσωπικό. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

6. Προέλευση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τον ακόλουθο τρόπο:

6.1. Πληροφορίες που παρέχονται από εσάς

Λαμβάνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς όταν τα παρέχετε κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού στον ιστότοπο της KingsIsle ή όταν χρησιμοποιείτε τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες μας. Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι πάντα οικειοθελής. Ωστόσο, ορισμένες από τις υπηρεσίες μας μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένες πληροφορίες από εσάς για να λειτουργούν σωστά.

Παραδείγματα: Εγγραφή/ενημέρωση λογαριασμών χρηστών, αιτήματα υποστήριξης και διαχείρισης κοινότητας, χρήση των κοινωνικών λειτουργιών που προσφέρονται από εμάς, αγορές στα καταστήματά μας, διεύθυνση e-mail, ψευδώνυμα στις προσφορές μας, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση.

6.2. Αυτόματα συλλεγόμενα και παραγόμενα δεδομένα

Όταν χρησιμοποιείτε τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες μας, τα δεδομένα συλλέγονται και παράγονται αυτόματα.

Παραδείγματα: Πληροφορίες συσκευής, δεδομένα παιχνιδιού στα παιχνίδια μας, λογαριασμός χρήστη και αναγνωριστικά χαρακτήρων, πληροφορίες από το αίτημα υποστήριξης ή διαχείρισης της κοινότητάς σας

7. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των νομικών βάσεων της επεξεργασίας

Το πεδίο εφαρμογής και οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας θα εξαρτώνται από το ποια από τα παιχνίδια μας και άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε από εμάς, δηλαδή δεν περιλαμβάνει κάθε ένα από τα παιχνίδια και κάθε μία από τις υπηρεσίες μας όλες τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφονται στο παρόν. Παρακάτω, θα θέλαμε να σας δώσουμε μια επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με όλες τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, έχουμε καταχωρίσει τις διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων και παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις πραγματικές και προσωπικές σας περιστάσεις, όπως το όνομα, η διεύθυνση ή η ηλικία. Δεδομένα που δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να είναι στατιστικά δεδομένα που περιγράφουν μια ομάδα.

Ανεξάρτητα από το ποια από τα παιχνίδια μας και ποιες άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε, θα χειριστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Δεν θα τα μοιραστούμε με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιτρέπεται από τον νόμο (π.χ., επειδή είναι απαραίτητο να εκτελεστεί η σύμβαση).

Παρακάτω μπορείτε επίσης να διαβάσετε σε ποια νομική βάση βασίζεται η αντίστοιχη επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται.

Οι κύριες νομικές βάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ρυθμίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ. Αυτές είναι, στον βαθμό που είναι σχετικές με εμάς, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση που μας έχετε παραχωρήσει.

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν δικής σας αίτησης.

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα.

Άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ: Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή των συμφερόντων τρίτων, εκτός εάν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας υπερισχύουν αυτών.

7.1. Χρήση των ιστότοπών μας

7.1.1. Φόρουμ

Οι ιστότοποί μας σας προσφέρουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά μας φόρουμ. Εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ που μπορεί να προβληθεί δημόσια στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε οικειοθελώς επιπλέον πληροφορίες. Στα φόρουμ μας μπορείτε να κάνετε δημόσιες αναρτήσεις και να στείλετε ιδιωτικά μηνύματα σε άλλους χρήστες. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας σε δημόσιες λίστες μελών.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: περιεχόμενο του φόρουμ (έκδοση, τομέας, τοποθεσία, ζώνη ώρας, εξουσιοδοτήσεις, λογαριασμός χρήστη φόρουμ, αναρτήσεις), διεύθυνση IP, γραπτό περιεχόμενο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

7.1.2. Συναλλαγές

Στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να καταθέσετε πραγματικά χρήματα στον λογαριασμό χρήστη σας και να αγοράσετε απευθείας εικονικό νόμισμα ή είδη. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε είδη ή να ξεκλειδώσετε χαρακτηριστικά (π.χ. μεταφορά χαρακτήρων) με εικονικό νόμισμα που έχετε αγοράσει ήδη στους ιστότοπούς μας. Για να το κάνετε αυτό, θα έχετε συνήθως τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε διάφορους παρόχους πληρωμών για να πληρώσετε για τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες μας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επεξεργάζονται τα δεδομένα ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας. Διαβάστε προσεκτικά την αντίστοιχη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Θα βρείτε μια επισκόπηση των συνεργατών μας στην ενότητα «Συναλλαγές»:

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
American Express Travel Related Services Company, Inc. https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/
JPMorgan Chase Bank N.A., Paymentech LLC https://merchantservices.chase.com/privacy-statement
PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
Valve Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διεύθυνση IP, πληροφορίες παραγγελίας (ειδικά ο χρόνος, το προϊόν που παραγγέλθηκε και η ποσότητα, ο αριθμός συναλλαγής), συνδρομές, αντιστροφές χρέωσης, επιστροφές χρημάτων, δώρα, στοιχεία πληρωμής (ειδικά η μέθοδος πληρωμής, η εξαργύρωση κουπονιών), δεδομένα αποστολής (π.χ. για αποστολή σε CD), δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. διεύθυνση, πόλη, πολιτεία), άδειες για αναλώσιμα προϊόντα σε παιχνίδια.

Για κάθε συναλλαγή χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Avalara, Inc., Seattle, Washington για να καθορίσουμε τον ακριβή φορολογικό συντελεστή. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην Avalara περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας και το αναγνωριστικό χρήστη (user ID) του αγοραστή.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τις ενότητες 147 παρ. 1 αρ. 4, παρ. 3 AO (Γερμανικός Δημοσιονομικός Κώδικας), Ενότητα 257 παρ. 1 αρ. 4, παρ. 4 HGB (Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας), Ενότητα 14β παρ. 1 UstG (Γερμανικός Νόμος ΦΠΑ), στον βαθμό που τα δεδομένα των συναλλαγών αποτελούν ανάρτηση εγγράφων.

7.1.3. Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής για να αναλύσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα των ιστότοπών μας, να εντοπίσουμε σφάλματα, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας (π.χ., για να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις του κυβερνοχώρου) και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης για τους ιστότοπους και τα παιχνίδια μας, τους κανόνες των παιχνιδιών και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Τύπος σύνδεσης, διεύθυνση IP, διεύθυνση URL του αναφερόμενου ιστότοπου από τον οποίο ζητήθηκε το αρχείο, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα, καθώς και πληροφορίες υλικού, η σελίδα που επισκεφθήκατε, τα χαρακτηριστικά υλικού, η διάρκεια και η συχνότητα χρήσης.

Από τη μία πλευρά, η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, διότι χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να εκπληρώσουμε τη συμφωνία χρήστη που συνάπτεται μαζί σας και από την άλλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, διότι οι χρήστες μας και εμείς έχουμε έννομο συμφέρον οι ιστότοποί μας να είναι ασφαλείς και λειτουργικοί.

7.1.4. Λήψεις

Μπορείτε να λάβετε (download) διάφορα προγράμματα, ειδικά το πρόγραμμα εγκατάστασης παιχνιδιών (game installer) στους ιστότοπούς μας. Ως μέρος αυτού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε εάν η λήψη λειτουργεί και, εάν όχι, πού υπάρχουν σφάλματα, ώστε να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι πηγές σφαλμάτων μπορούν π.χ., να προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή, να αναπαράγονται από έναν συγκεκριμένο πάροχο διαδικτύου ή να προκύπτουν μόνο από τη μερική μεταφορά του αρχείου.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Ποσότητα μεταβιβασμένων δεδομένων, χρόνος λήψης, κατάσταση πρόσβασης (αρχείο μεταφοράς, δεν βρέθηκε αρχείο), διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά υλικού, ταχύτητα.

Η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, στον βαθμό που αφορά στην υποχρέωσή μας από μία συμφωνία χρήστη που συνάπτεται μαζί σας (π.χ., για την παροχή του λογισμικού του παιχνιδιού) και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με ασφάλεια και αξιοπιστία και χωρίς τεχνικά σφάλματα.

7.1.5. Cookies

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε πάντα τις πληροφορίες που σας αφορούν περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε cookies στους ιστότοπούς μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τοπική συσκευή σας. Διασφαλίζουν ότι θα σας αναγνωρίσουμε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας και ότι θα μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία στους ιστότοπούς μας.

Υπάρχουν μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία τοποθετούνται μόνο για όσο διάστημα διαρκεί η επίσκεψή σας και διαγράφονται μόλις φύγετε.

Μερικές φορές τοποθετούμε cookies οι ίδιοι, άλλες φορές, ωστόσο, χρησιμοποιούμε cookies από τρίτους (τα λεγόμενα cookies τρίτων).

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να σας δείξουμε τους ιστότοπούς μας, να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις λειτουργίες άνεσης, να διεξάγουμε στατιστικές αξιολογήσεις και για σκοπούς μάρκετινγκ.

Εάν τα cookies περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη λειτουργία των ιστότοπών μας, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι το Άρθρο 6 (1) σελ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Όλα τα υπόλοιπα cookies ρυθμίζονται μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν τα cookies περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση σε αυτή την περίπτωση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

7.1.6. Διαφήμιση

Για να βελτιώσουμε τη διαφημιστική μας προσφορά, μερικές φορές χρησιμοποιούμε μικρές εικόνες στους ιστότοπούς μας, οι οποίες συλλέγουν δεδομένα ανεξάρτητα.

Αυτό έχει ως στόχο να σας δείχνει μόνο διαφημίσεις που είναι σχετικές με εσάς. Μας επιτρέπει επίσης να δούμε αν έχετε κάνει κλικ στη διαφήμισή μας.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διεύθυνση IP.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, ως συνεργάτες μας και έχουμε έννομο συμφέρον να καθορίσουμε την επιτυχία των υπηρεσιών και των εκστρατειών.

7.2. Χρήση των παιχνιδιών μας

7.2.1. Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη

Εάν θέλετε να παίξετε τα παιχνίδια μας, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη KingsIsle στους ιστότοπους παιχνιδιών της KingsIsle.

Μετά την εγγραφή ενός λογαριασμού χρήστη στην KingsIsle, μπορείτε να συνδεθείτε και να παίξετε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια KingsIsle («εγγραφή σε παιχνίδι»).

Ένας λογαριασμός χρήστη στην KingsIsle δημιουργείται όταν εγγράφεστε σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους παιχνιδιών της KingsIsle. Χρειάζεστε τον λογαριασμό σας για να γράφετε αναρτήσεις στο φόρουμ στις σελίδες των παιχνιδιών μας ή για να συμμετέχετε σε διαδικτυακά παιχνίδια και να κάνετε πληρωμές. Μπορείτε να εισαγάγετε ορισμένες πληροφορίες στον λογαριασμό χρήστη χειροκίνητα και ορισμένες πληροφορίες δημιουργούνται αυτόματα. Μπορείτε να δείτε τα περισσότερα από τα δεδομένα όταν συνδέεστε και να τα ενημερώσετε στις σελίδες διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Όνομα λογαριασμού, όνομα, ηλικία, φύλο, διεύθυνση email και προηγούμενη διεύθυνση email, περιοχή λογαριασμού, προτιμώμενη γλώσσα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση αποστολής, σύνδεσμοι λογαριασμού, λεπτομέρειες συμμετοχής και εξαίρεσης.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

7.2.2. Αρχεία καταγραφής

Χρησιμοποιούμε αρχεία καταγραφής για να αναλύσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών παιχνιδιών της KindsIsle, για να εντοπίζουμε σφάλματα, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας (π.χ., για να αντιμετωπίσουμε επιθέσεις του κυβερνοχώρου) και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης για τους ιστότοπους και τα παιχνίδια μας, τους κανόνες των παιχνιδιών και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Τύπος σύνδεσης, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα, καθώς και πληροφορίες υλικού, χαρακτηριστικά υλικού, διάρκεια και συχνότητα χρήσης.

Από τη μία πλευρά, η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, διότι χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να εκπληρώσουμε τη συμφωνία χρήστη που συνάπτεται μαζί σας και από την άλλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, διότι οι χρήστες μας και εμείς έχουμε έννομο συμφέρον οι ιστότοποί μας να είναι ασφαλείς και λειτουργικοί.

7.2.3. Λήψεις

Τις περισσότερες φορές, πρέπει να λάβετε (download) τα παιχνίδια μας και άλλες υπηρεσίες που σας προσφέρονται για να τα χρησιμοποιήσετε. Τα παιχνίδια μας ενημερώνονται τακτικά, οπότε παρέχονται ενημερώσεις που πρέπει να εγκαθίστανται. Στο πλαίσιο αυτού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε εάν η λήψη (και συνεπώς το προσφερόμενο παιχνίδι ή άλλη υπηρεσία) λειτουργεί και εάν όχι, πού υπάρχουν τα σφάλματα. Οι πηγές σφαλμάτων μπορούν π.χ., να προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή, να αναπαράγονται από έναν συγκεκριμένο πάροχο διαδικτύου ή να προκύπτουν μόνο από τη μερική μεταφορά του αρχείου.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Ποσότητα μεταβιβασμένων δεδομένων, χρόνος λήψης, κατάσταση πρόσβασης (αρχείο μεταφοράς, δεν βρέθηκε αρχείο), διεύθυνση IP, χαρακτηριστικά υλικού.

Η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και λόγω της ανάγκης διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας των παιγνίων μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

7.2.4. Δεδομένα παιχνιδιών

Όταν παίζετε τα παιχνίδια μας, δημιουργούνται δεδομένα που αποθηκεύουν την πρόοδό σας στα παιχνίδια. Μεταξύ άλλων, διατηρούμε αρχεία αδειών παιχνιδιών, προόδου, ιστορικού, στατιστικών στοιχείων, αγορών εντός των παιχνιδιών και αλληλεπιδράσεων με άλλους χρήστες.

Από τη μία πλευρά, επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για να μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη στον επηρεαζόμενο χρήστη σε περίπτωση σφάλματος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης μας, τους κανόνες του παιχνιδιού και την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ., προστασία δεδομένων και ποινικοί κανονισμοί), ώστε να διασφαλιστεί η άψογη εμπειρία του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός λογαριασμών χρήστη ανά άτομο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας («πολλαπλοί λογαριασμοί») και η χρήση λογισμικού απάτης που χρησιμοποιείται για την απόκτηση πλεονεκτημάτων σε παιχνίδια ή επιθέσεων σε τεχνικά συστήματα πρέπει να αποτρέπεται. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα προγράμματα προστασίας που επίσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Αγορασμένα είδη (π.χ., εμφανίσεις (skins), πορτρέτα, χρυσός, ενισχυτικά), άλλα ξεκλειδώματα, ονόματα χαρακτήρων, κοινωνικές ανταλλαγές, συνδεδεμένα παιχνίδια, αρχεία καταγραφής συνομιλίας, εξέλιξη, ιστορικό παιχνιδιών, εργασίες σε εξέλιξη, στατιστικά παιχνιδιών, πληροφορίες πλοήγησης, μηνύματα παιχνιδιού, λίστες φίλων, στοιχεία απογραφής (εξοπλισμός, δεξιότητες, κ.λπ.), στιγμιότυπα οθόνης, τεχνικά δεδομένα χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, πληροφορίες λογαριασμού χρήστη.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την πρόληψη απάτης και χειραγώγησης είναι επίσης νόμιμη δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς εμείς και οι χρήστες μας έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι απαλλαγμένες από χειραγώγηση και ότι τηρούνται οι γενικοί όροι, οι κανόνες του παιχνιδιού και η ισχύουσα νομοθεσία.

7.2.5. Χρήση των «Κοινωνικών Συνδέσεων»

Δεν υποστηρίζουμε κοινωνικές συνδέσεις για να παίξετε τα παιχνίδια μας.

7.2.6. Υποστήριξη

Υποστηρίζουμε ευχαρίστως τους χρήστες μας και δεχόμαστε με χαρά την επικοινωνία σας μαζί μας. Εάν δημιουργήσετε μια υπόθεση υποστήριξης για τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες μας ή επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας, ταχυδρομείου ή e-mail, χρειαζόμαστε πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε με το αίτημά σας και να το απαντήσουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για τα αιτήματα υποστήριξής σας κυρίως μέσω του συστήματος υποθέσεων υποστήριξης (https://eu.wizard101.com/el_GR/CustomerSupport/game) - απαιτείται σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από τον πάροχο της αντίστοιχης υπηρεσίας. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου τους πριν επικοινωνήσετε μαζί μας. Λαμβάνουμε μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται γενικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας (όπως το όνομα χρήστη).

Παραδείγματα δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, εμπειρίες, κυρώσεις (ban, mutes), στοιχεία επικοινωνίας, μέθοδοι επικοινωνίας (αρ. υπόθεσης, e-mail, φόρμα επικοινωνίας, ανάρτηση, κοινωνικά δίκτυα), περιγραφή του προβλήματος στο δελτίο υπηρεσίας, σημειώσεις στον λογαριασμό χρήστη, αρχείο καταγραφής συνομιλίας της υπόθεσης, έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την πιστοποίηση λογαριασμών χρηστών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό χρήστη, στιγμιότυπα οθόνης των τιμολογίων).

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρουσιάζονται είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ στον βαθμό που η επαφή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Εφόσον η επαφή πραγματοποιείται για τους άλλους σκοπούς που αναφέρονται, η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς οι χρήστες μας και εμείς έχουμε έννομο συμφέρον να βοηθούμε τους χρήστες μας με (τεχνικά) προβλήματα και να τους υποστηρίζουμε στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας.

7.2.7. Συναλλαγές

Στα παιχνίδια μας, μπορείτε να αγοράσετε είδη ή να ξεκλειδώσετε χαρακτηριστικά (π.χ. μεταφορές χαρακτήρων) με αντάλλαγμα εικονικό νόμισμα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματικά χρήματα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών επεξεργάζονται τα δεδομένα ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας. Διαβάστε προσεκτικά την αντίστοιχη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Θα βρείτε μια επισκόπηση των συνεργατών μας στην ενότητα «Συναλλαγές»:

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου
American Express Travel Related Services Company, Inc. https://www.americanexpress.com/us/privacy-center/
JPMorgan Chase Bank N.A., Paymentech LLC https://merchantservices.chase.com/privacy-statement
PayPal Inc. https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full
Valve Corporation https://store.steampowered.com/privacy_agreement/

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διεύθυνση IP, δεδομένα παραγγελίας (ειδικά ο χρόνος, το προϊόν που παραγγέλθηκε και η ποσότητα, ο αριθμός συναλλαγής), συνδρομές, αντιστροφές χρέωσης, επιστροφές χρημάτων, δώρα, στοιχεία πληρωμής (ειδικά επίσης η μέθοδος πληρωμής, η εξαργύρωση κουπονιών, η διεύθυνση παράδοσης), δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. διεύθυνση, πόλη, πολιτεία), άδειες για αναλώσιμα προϊόντα σε παιχνίδια.

Για κάθε συναλλαγή χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Avalara, Inc., Seattle, Washington για να καθορίσουμε τον ακριβή φορολογικό συντελεστή. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην Avalara περιλαμβάνουν δεδομένα τοποθεσίας και το αναγνωριστικό χρήστη (user ID) του αγοραστή.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρουσιάζεται είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση είναι επίσης το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τις ενότητες 147 παρ. 1 αρ. 4, παρ. 3 AO (Γερμανικός Δημοσιονομικός Κώδικας), Ενότητα 257 παρ. 1 αρ. 4, παρ. 4 HGB (Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας), Ενότητα 14β παρ. 1 UstG (Γερμανικός Νόμος ΦΠΑ), στον βαθμό που τα δεδομένα των συναλλαγών αποτελούν ανάρτηση εγγράφων.

7.2.8. Μηνύματα push

Ορισμένα από τα παιχνίδια και άλλες υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να παραμένετε ενημερωμένοι χρησιμοποιώντας μηνύματα push. Σας ενημερώνουν για σημαντικά γεγονότα ή σας υπενθυμίζουν ορισμένα συμβάντα. Το διακριτικό (token) της συσκευής μάς επιτρέπει να αναγνωρίζουμε το τηλέφωνο με βάση το συνδυασμό εφαρμογής-συσκευής που εκδίδεται από τους παρόχους των πυλών των ειδοποιήσεων push. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους των πυλών να προωθούν μηνύματα και να διασφαλίζουν ότι η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο σε συσκευές που έχουν τον μοναδικό συνδυασμό εφαρμογής-συσκευής.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Περιεχόμενο του απεσταλμένου μηνύματος, ημερομηνία του απεσταλμένου μηνύματος, λογαριασμός χρήστη, διακριτικά συσκευής.

Η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε συναινέσει στην επικοινωνία μέσω μηνυμάτων push. Η νομική βάση βρίσκεται στο άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

7.3. Μεταφορά σε χρήστες ή το κοινό

Όταν χρησιμοποιείτε τα παιχνίδια ή άλλες υπηρεσίες μας, τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα χαρακτήρα, ψευδώνυμο, π.χ. σε φόρουμ) μπορεί να είναι ορατά σε άλλους χρήστες ή στο κοινό. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν δημοσιεύετε στα φόρουμ μας, αναρτάτε μηνύματα στη δημόσια συνομιλία των παιχνιδιών μας, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή χρησιμοποιείτε πίνακες κορυφαίων παικτών (Πίνακες Ανταγωνισμού).

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Όνομα της φιγούρας του παιχνιδιού, ψευδώνυμο, π.χ. σε φόρουμ.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται παραπάνω είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, η επεξεργασία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχοντας υπόψη ότι οι χρήστες μας και εμείς έχουμε έννομο συμφέρον σε μια ανοικτή ανταλλαγή μεταξύ των χρηστών μας για τα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας και άλλα θέματα.

7.4. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Θα διοργανώνουμε διαγωνισμούς σε ακανόνιστα διαστήματα, όπου μπορείτε να κερδίσετε φυσικά ή ψηφιακά βραβεία. Η εργασία που πρέπει να εκτελεστεί για τη συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό βρίσκεται στην ανακοίνωση του διαγωνισμού. Ανάλογα με τον χαρακτήρα του βραβείου και την απαιτούμενη εργασία, θα υποβληθούν σε επεξεργασία διάφορα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση του αντίστοιχου διαγωνισμού θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιηθούν. Διαβάστε προσεκτικά την ανακοίνωση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους συμμετοχής, πριν συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1 β) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που συντρέχει διαφορετική νομική βάση, αυτή θα αναφέρεται στην ανακοίνωση περί ανταγωνισμού.

7.5. Συμμετοχή σε έρευνες

Έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στις έρευνές μας. Σε αυτές τις έρευνες, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και τα παιχνίδια μας και τι πιστεύετε για αυτά. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των παιχνιδιών μας.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διεύθυνση e-mail, οι απαντήσεις σας

Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο 1 στ) του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που συντρέχει διαφορετική νομική βάση, θα αναφέρεται στην αντίστοιχη έρευνα ή στην ανακοίνωση της αντίστοιχης έρευνας.

7.6. Αρχεία υποθέσεων

Διατηρούμε αρχεία υποθέσεων για νομικές αντιδικίες που αντιμετωπίζουμε.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Όνομα, διεύθυνση, αλληλογραφία

Η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύουμε και να διεκδικούμε τα δικαιώματα τρίτων και τα δικαιώματά μας.

7.7. Μάρκετινγκ και ενημερωτικά δελτία

Μπορούμε να σας ενημερώσουμε μέσω ενημερωτικού δελτίου σχετικά με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με την Ενότητα 7 παρ. 3 του UWG (Γερμανικός νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού), για παράδειγμα για άλλα παιχνίδια από εμάς. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη περαιτέρω ενημερωτικών δελτίων σε οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που περιέχεται στο ενημερωτικό δελτίο («Κουμπί κατάργησης εγγραφής»). Επιπλέον, σας ενημερώνουμε μέσω ενημερωτικού δελτίου σχετικά με όλες τις προσφορές, υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες από εμάς ή τις άλλες εταιρείες του ομίλου gamigo και σχετικά με όλες τις άλλες προσφορές, υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες από τρίτους σε σχέση με τις προσφορές, υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες μίας ή περισσοτέρων εταιρειών του ομίλου gamigo (το λεγόμενο ενημερωτικό δελτίο του ομίλου gamigo), εάν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από τη λήψη αυτού του ενημερωτικού δελτίου σε οποιαδήποτε στιγμή δωρεάν, χρησιμοποιώντας το κουμπί κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό δελτίο.

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται κατόπιν αιτήματός μας από τον πάροχο υπηρεσιών μας. Η διεύθυνση e-mail σας, η οποία λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αποθηκεύονται προσωρινά στους διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αποστολή και την αξιολόγηση του ενημερωτικού δελτίου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης, δηλαδή στο ενημερωτικό μας δελτίο υπάρχει ένα μη ορατό αρχείο εικόνας που διαβιβάζει τεχνικές πληροφορίες στον πάροχο υπηρεσιών όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο (π.χ. αν το ενημερωτικό δελτίο έχει ανοίξει). Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών ανεξάρτητα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

Επίσης, τοποθετούμε διαφημίσεις τύπου banner σε ιστότοπους, δηλ. παρέχουμε στους συνεργάτες μας ένα γραφικό που μπορούν να το ενσωματώσουν στον ιστότοπό τους. Το banner περιέχει έναν υπερσύνδεσμο, ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσεγγίσει έναν από τους ιστότοπούς μας. Για να καταστεί δυνατή μια στατιστική αξιολόγηση, παράγεται ένα αναγνωριστικό (ID) με τη χρήση ενός εικονοστοιχείου-κωδικού (pixel-code) για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι χρήστες ενημερώνονται για τα προϊόντα μας και, κατά περίπτωση, εάν έχουν ολοκληρώσει μια συναλλαγή πληρωμής.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Διευθύνσεις IP, χρησιμοποιούμενη γλώσσα, υλικό, τρόπος χειρισμού του ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή πότε διαβάστηκε και σε ποιους συνδέσμους κάνατε κλικ.

Η περιγραφόμενη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλ. η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, έχει ως βάση το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την Ενότητα 7 παρ. 3 του UWG για τη διαφήμιση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών μας, αφετέρου το άρθρο 6 παρ. 1 σελ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ σχετικά με την Ενότητα 7 παρ. 2 αρ. 3 του UWG εάν έχετε συναινέσει στο ενημερωτικό δελτίο του ομίλου gamigo που σας αποστέλλεται. Βασίζουμε τη χρήση του εικονοστοιχείου-κωδικού (pixel-code) στο άρθρο 6 παρ. 1 S.1. στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να προσαρμόζουμε τις πληροφορίες μας ανάλογα με τον παραλήπτη.

7.8. Πληροφορίες μέσων ενημέρωσης

Συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας δημοσιογράφων για να τους παρέχουμε ειδικά προετοιμασμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Όνομα, εταιρεία, email, αριθμός τηλεφώνου.

Η παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

7.9. Επεξεργασία για νομικούς λόγους

Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα μιας δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο να διασφαλιστεί ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες απαιτήσεις πριν από τη διαβίβαση των δεδομένων. Γενικά, μόνο ορισμένα δεδομένα ζητούνται (π.χ., τεχνικά δεδομένα χρηστών), αλλά κατά κανόνα η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων μπορεί να ισχύει για όλα τα δεδομένα που συλλέγονται. Πριν από κάθε μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ελέγχουμε σε μεγάλο βαθμό εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Διαβιβάζουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών (π.χ., σε εξωτερικούς δικηγόρους), εάν αυτό είναι απαραίτητο για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας (π.χ. για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας).

Παραδείγματα επεξεργασμένων δεδομένων: Στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία λογαριασμού χρήστη.

Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για νομικούς λόγους, όπως περιγράφεται παραπάνω, εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η νομική βάση είναι από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης ή από το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την προστασία ή την επιβολή των δικαιωμάτων μας.

8. Διάρκεια αποθήκευσης και διαγραφή των δεδομένων που συλλέγονται

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο διάστημα υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός για αυτό. Η διάρκεια της αποθήκευσης εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας, τις απαιτήσεις της επεξεργασίας, καθώς και τα δικά σας συμφέροντα και δικαιώματα και, κατά περίπτωση, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα τρίτων. Πάντα αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο το δυνατόν πιο συνοπτικά (αρχή της οικονομίας/ελαχιστοποίησης δεδομένων), αλλά ταυτόχρονα τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις που ορίζουν μια ελάχιστη περίοδο διατήρησης (π.χ., στο εμπορικό και φορολογικό δίκαιο έως και 10 έτη, Ενότητα 257 παρ. 4 του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα, Ενότητα 147 παρ. 3 του Γερμανικού Δημοσιονομικού Κώδικα).

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα εξής: Εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει σταματήσει να υφίσταται ή εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη αυτού του σκοπού και δεν υπάρχουν άλλες νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης για το αντίθετο, διαγράφουμε τα σχετικά δεδομένα (π.χ.., διαγράφουμε τις υποθέσεις υποστήριξης το αργότερο 9 μήνες μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας).

9. Παραλήπτης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε διάφορες κατηγορίες αποδεκτών. Η συγκεκριμένη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες μας που χρησιμοποιείτε.

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών ως εκτελούντες την επεξεργασία: πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο αποτροπής της απάτης και χειραγώγησης, πάροχοι υπηρεσιών για τη διεξαγωγή ερευνών, πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, πάροχοι υπηρεσιών για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, πάροχοι υπηρεσιών για διαφημιστικές υπηρεσίες, κέντρα δεδομένων, καθώς και θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια της Ενότητας 15 AktG (Γερμανικός Νόμος Μετοχικών Εταιρειών). Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αντίστοιχο παραλήπτη ως εκτελών την επεξεργασία είναι νόμιμη δυνάμει του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ.

Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθες κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων: Δικηγόροι, αρχές, αστυνομία, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και πάροχοι «κοινωνικών συνδέσεων».

9.1. Γνωστοποίηση σε τρίτους στο πλαίσιο χρήσης μη απαραίτητων cookies

Όπου συναινείτε με τον ορισμό μη απαραίτητων cookies (δείτε την ενότητα «Cookies»), μοιραζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους. Αυτό περιλαμβάνει διαφημιστικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συνεργάτες για την ανάλυση του ιστότοπού μας για απόδοση (π.χ. μέτρηση επισκέψεων, πηγές κυκλοφορίας και μοτίβα χρήσης).

Στις παρακάτω ενότητες, θα εξηγήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις υπηρεσίες Google που χρησιμοποιούμε:

9.1.1. Google Universal Analytics

Το Google Universal Analytics είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης από την Google Ireland Ltd. στο Δουβλίνο. Οι μέθοδοι που παρέχονται από το Google Universal Analytics επιτρέπουν ανάλυση μεταξύ συσκευών της χρήσης του ιστότοπου τοποθετώντας cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπου μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αποθηκεύονται εκεί. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για να αναλύει τη χρήση των ιστότοπων εκ μέρους μας, να παράγει αναφορές και να παρέχει υπηρεσίες για σκοπούς έρευνας αγοράς και βελτιστοποίησης ιστότοπων. Η ανώνυμη διεύθυνση IP που μεταδίδεται αυτόματα στην Google δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα της Google και χρησιμοποιείται μόνο από εμάς για στατιστική ανάλυση. Η επεξεργασία των δεδομένων από την Google μπορεί να αποτραπεί από ένα κατάλληλο πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρησιμοποιείτε μια κινητή συσκευή, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Google Analytics χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Αυτό εμποδίζει την κοινή χρήση των δεδομένων δραστηριότητας με το Google Universal Analytics μέσω του JavaScript (gtag.js, ga.js, analytics.js και dc.js) που εκτελείται σε ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Universal Analytics, ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google.

9.1.2. Λειτουργία «Remarketing and similar target groups function» της Google

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ) της Google Ireland Ltd. στο Δουβλίνο, που μας επιτρέπει να στοχεύουμε επισκέπτες σε έναν ιστότοπο με εξατομικευμένες και βασισμένες στα ενδιαφέροντά τους διαφημίσεις μόλις επισκεφτούν έναν άλλο ιστότοπο του Google Display Network. Για τον σκοπό αυτό, η Google χρησιμοποιεί cookies που εκτελούν ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων. Για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, η Google τοποθετεί ένα μικρό αρχείο με έναν αριθμό αναγνώρισης στην τελική συσκευή σας, μέσω του οποίου καταγράφονται οι επισκέψεις στον ιστότοπο και τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων ιστότοπων. Στον βαθμό που οι επισκέπτες έχουν συμφωνήσει να συνδέσουν τα ιστορικά περιήγησης στο διαδίκτυο και τις εφαρμογές τους με τον λογαριασμό τους στο Google και οι πληροφορίες από τον λογαριασμό τους στο Google χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται, η Google θα χρησιμοποιήσει δεδομένα από αυτούς τους συνδεδεμένους χρήστες μαζί με τα δεδομένα του Google Analytics για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες στοχευόμενων κοινών για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες του ιστότοπου να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε όλες τις συσκευές. Οι επακόλουθες επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους στο Google Display Network θα εμφανίζουν διαφημίσεις που πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τα προϊόντα και τις περιοχές πληροφοριών που είχαν προβληθεί προηγουμένως από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ) της Google, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο http://www.google.com/settings/ads. Η χρήση των cookies από την Google μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί μόνιμα με πρόσβαση στους παρακάτω συνδέσμους στις ρυθμίσεις διαχείρισης των cookies:

http://www.google.com/policies/technologies/managing/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Remarketing, ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google.

9.1.3. Πρόσθετες λειτουργίες του Google Analytics για προβολή διαφημίσεων

Οι παρακάτω λειτουργίες του Google Analytics χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας για την προβολή διαφημίσεων:

  • Πρόγραμμα επεξεργασίας αναφορών στο Google Display Network

  • Ενσωμάτωση του Double Click Campaign Manager,

  • Αναφορές του Google Analytics σχετικά με την απόδοση σύμφωνα με δημογραφικά χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα

Οι παραπάνω λειτουργίες αναφορών χρησιμεύουν στην αξιολόγηση και χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από την Google στο πλαίσιο διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος, καθώς και δεδομένων επισκεπτών από τρίτους παρόχους στο Google Universal Analytics, όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα. Ο τελικός πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει το Google Analytics για προβολή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε στιγμή και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις στο Google Display Network από τις ρυθμίσεις προβολής στο https://www.google.de/settings/ads.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του Google Analytics για την προβολή διαφημίσεων, συμβουλευτείτε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google.

9.1.4. Διαφημίσεις του Facebook

Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ) της Meta Platforms Ireland, Ltd, Dublin, η οποία μας επιτρέπει να στοχεύουμε τους επισκέπτες στις σελίδες μας στο Facebook με εξατομικευμένες και βασισμένες σε ενδιαφέροντα διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό, το Facebook χρησιμοποιεί cookies που εκτελούν ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων. Για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, το Facebook τοποθετεί ένα μικρό αρχείο με έναν αριθμό αναγνώρισης στην τελική συσκευή σας, μέσω του οποίου καταγράφονται οι επισκέψεις σε ιστότοπους και τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων ιστότοπων. Στον βαθμό που οι επισκέπτες έχουν συμφωνήσει να συνδέσουν τα ιστορικά περιήγησης στο διαδίκτυο και τις εφαρμογές τους με τον λογαριασμό τους στο Facebook και οι πληροφορίες από τον λογαριασμό τους στο Facebook χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται, το Facebook θα χρησιμοποιήσει δεδομένα από αυτούς τους συνδεδεμένους χρήστες μαζί με τα δεδομένα των διαφημίσεων του Facebook για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες στοχευόμενων κοινών για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες του Facebook να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε όλες τις συσκευές. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τις διαφημίσεις στον λογαριασμό σας στο Facebook, στην ενότητα «Ρυθμίσεις & Ιδιωτικό Απόρρητο στο Facebook».

9.1.5. Ψηφιακή πλατφόρμα διαφήμισης Choozle

Χρησιμοποιούμε το χαρακτηριστικό remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ) της Choozle, Inc., Denver, Colorado που μας επιτρέπει να στοχεύουμε επισκέπτες σε έναν ιστότοπο με εξατομικευμένες και με βάση τα ενδιαφέροντά τους διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό, η Choozle χρησιμοποιεί cookies που εκτελούν ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων. Για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, η Choozle τοποθετεί ένα μικρό αρχείο με έναν αριθμό αναγνώρισης στην τελική συσκευή σας, μέσω του οποίου καταγράφονται οι επισκέψεις σε ιστότοπους και τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων ιστότοπων. Οι επακόλουθες επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν το Choozle θα εμφανίζουν διαφημίσεις που πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τα προϊόντα και τις περιοχές πληροφοριών που είχαν προβληθεί προηγουμένως από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις από το Choozle, μπορείτε να

  • εξαιρεθείτε μέσω της εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας Διαδικτυακών Διαφημίσεων στο www.optout.networkadvertising.org

  • εξαιρεθείτε μέσω της εξαίρεσης YourAdChoice της Συμμαχίας Ψηφιακών Διαφημίσεων (DAA) στο www.youradchoices.com/

  • εξαιρεθείτε μέσω της Σελίδας Επιλογής Καταναλωτή στο www.aboutads.info

  • εξαιρεθείτε μέσω της εξαίρεσης της IAB Europe στο www.youronlinechoices.eu (μόνο για την Ευρώπη)

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να διαγράφει ή/και να ελέγχει τη χρήση των cookies.

9.1.6. Διαφημίσεις της Microsoft

Χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ) της Microsoft Corporation, Redmond, Washington, η οποία μας επιτρέπει να στοχεύουμε επισκέπτες σε έναν ιστότοπο με εξατομικευμένες και βασισμένες σε ενδιαφέροντα διαφημίσεις, αμέσως μόλις επισκεφτούν έναν άλλο ιστότοπο στο Bing, AOL και το Yahoo. Για τον σκοπό αυτό, η Microsoft χρησιμοποιεί cookies που εκτελούν ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία διαδικτυακών διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων. Για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας, η Microsoft τοποθετεί ένα μικρό αρχείο με έναν αριθμό αναγνώρισης στην τελική συσκευή σας, μέσω του οποίου καταγράφονται οι επισκέψεις σε ιστότοπους και τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων ιστότοπων. Στον βαθμό που οι επισκέπτες έχουν συμφωνήσει να συνδέσουν τα ιστορικά περιήγησης στο διαδίκτυο και τις εφαρμογές τους με τον λογαριασμό τους στην Microsoft και οι πληροφορίες από τον λογαριασμό τους στην Microsoft χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται, η Microsoft θα χρησιμοποιήσει δεδομένα από αυτούς τους συνδεδεμένους χρήστες μαζί με τα δεδομένα του Microsoft Advertising για να δημιουργήσει και να καθορίσει λίστες στοχευόμενων κοινών για επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες του ιστότοπου να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε όλες τις συσκευές. Οι επακόλουθες επισκέψεις σε άλλους ιστότοπους των Bing, AOL και του Yahoo Network θα εμφανίζουν διαφημίσεις που πιθανότατα αντικατοπτρίζουν τα προϊόντα και τις περιοχές πληροφοριών που είχαν προβληθεί προηγουμένως από τον επισκέπτη του ιστότοπου. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση της Microsoft, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

9.2. Διαβίβαση σε τρίτα μέρη εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ

Η συμμόρφωση με το άρθρο 44 κ. επ. του ΓΚΠΔ διασφαλίζεται εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται σε μία τρίτη χώρα, δηλαδή, πριν από τη διαβίβαση οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους σε μία χώρα εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν), ελέγχουμε εάν αυτές οι χώρες προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί από το γεγονός ότι έχει ληφθεί απόφαση επάρκειας από την Επιτροπή της ΕΕ ή ότι οι διαβιβάσεις σε/από τρίτες χώρες επιτρέπονται βάσει άλλων μέσων που ρυθμίζονται στο άρθρο 46 κ. επ. του ΓΚΠΔ.

10. Τα δικαιώματά σας

Σε αυτήν την ενότητα, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Θα βρείτε το ακριβές πεδίο εφαρμογής του νόμου που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση στο αντίστοιχο άρθρο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, ενημερώστε μας ότι είστε κάτοικος ΕΕ/ΕΟΧ/ΗΒ/Βραζιλίας και στείλτε μας email στο privacy.kingsisle@gamigo.com.

10.1. Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στο άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας που αποθηκεύτηκαν από εμάς, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ.

10.2. Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Έχετε δικαίωμα σύμφωνα με το Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την ολοκλήρωση της διόρθωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.3. Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Σημειώστε ότι δεν μπορούμε να αναιρέσουμε μία διαγραφή, δηλ. όλες οι βαθμολογίες και η πρόοδός σας στο παιχνίδι θα χαθούν μόνιμα.

10.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των δεδομένων, εάν η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αρνηθείτε να τα διαγράψετε, εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τον ισχυρισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή εάν έχετε καταθέσει ένσταση για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.5. Δικαίωμα στη φοτητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα στη μεταφορά δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνετε επιλεγμένα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν από εμάς για εσάς σε κοινή, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή ή να ζητήσετε τη μεταφορά σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

10.6. Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

10.7. Δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα βάσει μιας συγκατάθεσης που δώσατε εσείς, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που δώσατε, σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν καθιστά μη έγκυρα τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσης έως τη στιγμή της ανάκλησης.

10.8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Για να συμβουλευτείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτικών αρχών των γερμανικών ομοσπονδιακών πολιτειών, μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

11. Τελικές διατάξεις

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου έχει σκοπό απλώς να σας ενημερώσει και δεν απαιτεί τη συμφωνία σας. Μπορούμε και πρέπει να προσαρμόσουμε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου σε περίπτωση αλλαγής των περιστάσεων, δηλ. άλλες διαδικασίες προστασίας δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτήν με τα κατάλληλα μέσα.

Β) Επεξεργασία δεδομένων σχετικά με κατοίκους της Καλιφόρνιας

Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου Καλιφόρνιας

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ακολουθεί ένας κατάλογος των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε ή έχουμε συλλέξει κατά του δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, των κατηγοριών πηγών από τις οποίες συλλέγεται αυτή η κατηγορία και των κατηγοριών τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Κατηγορίες που συλλέγουμε: Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, πληροφορίες υποστήριξης, πληροφορίες παιχνιδιών, συναλλαγές και αγορές, αναρτήσεις σε φόρουμ, διευθύνσεις email, αναγνωριστικά διαφήμισης μέσω κινητού, cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies, διευθύνσεις IP, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται, ιστότοποι που επισκεφτήκατε, τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, τύπος συσκευής που χρησιμοποιείται, πληροφορίες που παρέχονται ενεργά από τους χρήστες που απαντούν σε μια φόρμα σε μια διαφήμιση, τυχαία εκχωρημένα αναγνωριστικά, ακριβείς και γενικές πληροφορίες τοποθεσίας και συστήματος που μπορεί να συλλέξει το SDK μας σχετικά με τη συσκευή σας ή τον πάροχο δικτύου σας.

Πηγές: Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε, παίζετε παιχνίδια ή από την κινητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή και παρέχονται σε εμάς από τον διαφημιστή ή τους συνεργάτες εκδοτών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή τους ή προβάλλοντας μια διαφήμιση. Λαμβάνουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες από συνεργάτες ή από διαφημίσεις ή ανταλλαγές δεδομένων.

Πληροφορίες τοποθεσίας: Λαμβάνουμε πληροφορίες τοποθεσίας όταν τις παρέχετε σε μια εφαρμογή η οποία μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες μαζί μας.

Κάθε κατηγορία συλλέγεται για τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς: παροχή παιχνιδιών, διεκπεραίωση συναλλαγών, υποστήριξη φόρουμ και ενημερωτικών δελτίων, παροχή διαφημίσεων σε ιστότοπους εκδοτών, αναφορά σχετικά με την παροχή διαφημίσεων, τη διασφάλιση, την προστασία, τον έλεγχο, τον εντοπισμό σφαλμάτων και απάτης, τη διόρθωση και ανίχνευση σφαλμάτων, την προστασία από και τη δίωξη περιστατικών ασφαλείας ή παράνομης δραστηριότητας, την επιβολή των όρων και πολιτικών μας και τη συμμόρφωση με τον νόμο.

Κάθε κατηγορία συλλέγεται επίσης για χρήσεις που προωθούν τα εμπορικά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για τη στόχευση διαφημίσεων εκ μέρους διαφημιστών, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από εκδότες και από άλλα τρίτα μέρη.

Πληροφορίες Πώλησης/Κοινοποίησης: Μην πουλήσετε τα δικαιώματά μου επί των προσωπικών πληροφοριών μου

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις κατηγορίες πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω σε προμηθευτές, όπως εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και ενδέχεται να πουλήσουμε τις πληροφορίες σε διαφημιστές, δίκτυα διαφημίσεων, άλλους συνεργάτες και τρίτους. Παρακαλούμε ενημερώστε μας ότι είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας και στείλτε μας email στο privacy.kingsisle@gamigo.com για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής και μη πώλησής τους στην Καλιφόρνια.

Σήμα «Μην πουλήσετε» (Do Not Sell)

Εάν ένας συνεργάτης μάς έχει μεταδώσει ένα σήμα «Μην πουλήσετε», θα περιορίσουμε τη χρήση των πληροφοριών από τον εν λόγω συνεργάτη και θα ενεργήσουμε μόνο ως πάροχος υπηρεσιών, όπως ορίζεται στον νόμο CCPA.

Πρόσβαση και διαγραφή

Με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών, ο νόμος CCPA παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνιας το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήματα σε μια επιχείρηση που έχει συλλέξει τις προσωπικές πληροφορίες τους: (i) να τους παρέχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα τμήματα και κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από την επιχείρηση σχετικά με τον Κάτοικο της Καλιφόρνιας, τις κατηγορίες των πηγών για τέτοιες πληροφορίες, τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς της συλλογής τέτοιων πληροφοριών και τις κατηγορίες τρίτων μερών στα οποία κοινοποιήθηκαν τέτοιες πληροφορίες· και (ii) να διαγράψουν τέτοιες προσωπικές πληροφορίες.

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, ενημερώστε μας και στείλτε μας email στο privacy.kingsisle@gamigo.com για οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διαγραφής και μη πώλησης στην Καλιφόρνια.

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να διορίσουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλλει Αιτήματα της Καλιφόρνιας εκ μέρους τους.

Δεν κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μην υποστείτε διακρίσεις (όπως προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο) για την άσκηση ορισμένων από τα δικαιώματά σας. Δεν κάνουμε διακρίσεις εις βάρος κατοίκων της Καλιφόρνιας λόγω άσκησης των δικαιωμάτων τους.

Δεν πουλάμε τις προσωπικές πληροφορίες ανηλίκων κάτω των 16 ετών χωρίς θετική έγκριση.

Για ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο privacy.kingsisle@gamigo.com

Γ) Επεξεργασία Δεδομένων αναφορικά με Κατοίκους άλλων Πολιτειών/Χωρών

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Ακολουθεί ένας κατάλογος των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε ή έχουμε συλλέξει κατά του δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου, των κατηγοριών πηγών από τις οποίες συλλέγεται αυτή η κατηγορία και των κατηγοριών τρίτων μερών με τα οποία μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Κατηγορίες που συλλέγουμε: Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, πληροφορίες υποστήριξης, πληροφορίες παιχνιδιών, συναλλαγές και αγορές, αναρτήσεις σε φόρουμ, διευθύνσεις email, αναγνωριστικά διαφήμισης μέσω κινητού, cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies, διευθύνσεις IP, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται, ιστότοποι που επισκεφτήκατε, τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, τύπος συσκευής που χρησιμοποιείται, πληροφορίες που παρέχονται ενεργά από τους χρήστες που απαντούν σε μια φόρμα σε μια διαφήμιση, τυχαία εκχωρημένα αναγνωριστικά, ακριβείς και γενικές πληροφορίες τοποθεσίας και συστήματος που μπορεί να συλλέξει το SDK μας σχετικά με τη συσκευή σας ή τον πάροχο δικτύου σας.

Πηγές: Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε, παίζετε παιχνίδια ή από την κινητή συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή και παρέχονται σε εμάς από τον διαφημιστή ή τους συνεργάτες εκδοτών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή τους ή προβάλλοντας μια διαφήμιση. Λαμβάνουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες από συνεργάτες ή από διαφημίσεις ή ανταλλαγές δεδομένων.

Πληροφορίες τοποθεσίας: Λαμβάνουμε πληροφορίες τοποθεσίας όταν τις παρέχετε σε μια εφαρμογή η οποία μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες μαζί μας.

Κάθε κατηγορία συλλέγεται για τους ακόλουθους επιχειρηματικούς σκοπούς: παροχή παιχνιδιών, διεκπεραίωση συναλλαγών, υποστήριξη φόρουμ και ενημερωτικών δελτίων, παροχή διαφημίσεων σε ιστότοπους εκδοτών, αναφορά σχετικά με την παροχή διαφημίσεων, τη διασφάλιση, την προστασία, τον έλεγχο, τον εντοπισμό σφαλμάτων και απάτης, τη διόρθωση και ανίχνευση σφαλμάτων, την προστασία από και τη δίωξη περιστατικών ασφαλείας ή παράνομης δραστηριότητας, την επιβολή των όρων και πολιτικών μας και τη συμμόρφωση με τον νόμο.

Κάθε κατηγορία συλλέγεται επίσης για χρήσεις που προωθούν τα εμπορικά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για τη στόχευση διαφημίσεων εκ μέρους διαφημιστών, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από εκδότες και από άλλα τρίτα μέρη.

Πληροφορίες Κοινοποίησης

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις κατηγορίες πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω σε προμηθευτές, όπως εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και ενδέχεται να πουλήσουμε τις πληροφορίες σε διαφημιστές, δίκτυα διαφημίσεων, άλλους συνεργάτες και τρίτους.

Πρόσβαση και διαγραφή

Το ισχύον δίκαιο μπορεί να σας παρέχει το δικαίωμα να υποβάλετε αιτήματα σε εμάς (i) για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα συγκεκριμένα τμήματα και κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από εμάς σχετικά με εσάς, τις κατηγορίες πηγών για τις εν λόγω πληροφορίες, τους επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών και τις κατηγορίες τρίτων μερών στα οποία κοινοποιήθηκαν αυτές οι πληροφορίες· και (ii) για τη διαγραφή αυτών των προσωπικών πληροφοριών. Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο δεν σας παρέχει αυτά τα δικαιώματα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας.

Για να μας στείλετε ένα αίτημα πρόσβασης και διαγραφής ή για ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε πείτε μας πού κατοικείτε για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy.kingsisle@gamigo.com

Έκδοση: 2022-03-08