Zagraj teraz!
 

Warunki użytkowania Wizard101

 
 
 
 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Witamy w witrynie internetowej obsługiwanej przez spółkę KingsIsle Entertainment, Inc. („Spółka"), dostępnej pod adresem www.KingsIsle.com. „Witryna" oznacza witryny internetowe Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym wszelkie witryny internetowe, na których publikowane są niniejsze Warunki użytkowania. „Witryna" może obejmować dostęp do środowisk wirtualnych, gier i innych treści, a także oprogramowanie lub aplikacje do pobrania do użytku na komputerach osobistych, tabletach, urządzeniach mobilnych lub telefonach. Wszyscy użytkownicy Witryny podlegają poniższym warunkom użytkowania („Warunki użytkowania").

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed uzyskaniem dostępu do jakiejkolwiek części niniejszej Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami użytkowania, rozumie ich treść i wyraża zgodę na przestrzeganie tych Warunków, z późniejszymi zmianami, jak również zapisów Polityki prywatności Spółki, która zostaje niniejszym włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie powinien uzyskiwać dostępu do żadnej części Witryny ani z niej korzystać.

Spółka może zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki korzystania w dowolnym momencie bez powiadomienia, publikując zmienione warunki w tej Witrynie. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza, że użytkownik akceptuje zmienione Warunki użytkowania i zgadza się ich przestrzegać. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami użytkowania (z późniejszymi zmianami) lub jest niezadowolony z korzystania z Witryny, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z tej Witryny. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie Witryny w celu ustalenia, czy wprowadzono zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania oraz zapoznanie się z tymi zmianami.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem:

(a) W szczególności użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnej z poniższych czynności: (1) przesyłanie do Witryny lub zamieszczanie na niej jakichkolwiek zniesławiających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, napastliwych, przedstawiających przemoc lub w inny sposób niedopuszczalnych treści, a także wszelkich materiałów, które są lub mogą być chronione prawem autorskim, bez zgody właściciela praw autorskich; (2) korzystanie z Witryny w celu naruszenia praw (w tym praw do wizerunku i prywatności) innych osób lub w celu naruszenia prawa jakiejkolwiek jurysdykcji; (3) przechwytywanie lub podejmowanie prób przechwytywania poczty elektronicznej nieprzeznaczonej dla użytkownika; (4) fałszywe przedstawianie powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją; (5) przesyłanie do Witryny lub zamieszczanie na niej jakichkolwiek reklam lub propozycji prowadzenia działalności biznesowej; (6) ograniczanie lub blokowanie korzystania z Witryny przez inne osoby; (7) zamieszczanie lub w inny sposób przesyłanie plików zawierających wirusy lub uszkodzone dane; (8) gromadzenie informacji o innych osobach (w tym adresów e-mail) bez ich zgody; (9) pobieranie plików lub oprogramowania bądź dołączanie do wiadomości jakiegokolwiek oprogramowania, plików lub łączy, w przypadku których użytkownik wie lub mieć powody, aby sądzić, że nie mogą być rozpowszechniane legalnie za pośrednictwem Witryny lub w odniesieniu do których użytkownik jest umownie zobowiązany do zachowania poufności (niezależnie od dostępności Witryny); (10) zamieszczanie spamu, przesyłanie łańcuszków lub angażowanie się w inne podobne działania; (11) nakłanianie do przekazania, przekazywanie lub wzajemne udzielanie danych osobowych, w tym między innymi nazwy użytkowników lub haseł; (12) śledzenie, wyłudzanie danych, prześladowanie lub nękanie innego użytkownika lub podejmować prób wykonania któregokolwiek z powyższych działań; lub (13) angażowanie się w inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z Witryny przez kogokolwiek lub które, zgodnie z ustaleniami Spółki, mogą zaszkodzić Spółce lub użytkownikom Witryny bądź narazić ich na odpowiedzialność. Bez ograniczania któregokolwiek z powyższych postanowień, użytkownik zgadza się również przestrzegać wszelkich kodeksów postępowania i zasad mających zastosowanie do Witryny lub innych usług dostępnych w Witrynie.

(b) Wszelkie treści i/lub opinie zamieszczone, wyrażone lub przesłane na forum dyskusyjnym, blogu, grupie dyskusyjnej lub jakiejkolwiek innej publicznie dostępnej części Witryny (w tym w obszarach chronionych hasłem) oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania, inne niż treści dostarczone przez Spółkę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osób lub podmiotów, które je przesyłają i nie muszą odzwierciedlać opinii Spółki. Użytkownik rozumie i potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie przesyłane treści oraz że to użytkownik, a nie Spółka, ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność i adekwatność. Zamieszczając lub w inny sposób przesyłając materiały do dowolnego obszaru Witryny, użytkownik gwarantuje, że materiały te są jego własnością lub znajdują się w domenie publicznej lub są w inny sposób wolne od zastrzeżonych lub innych ograniczeń oraz że ma prawo do ich opublikowania w Witrynie. Użytkownik udziela Spółce nieodpłatnego, nieodwołalnego, wieczystego, zbywalnego i ogólnoświatowego prawa i licencji na korzystanie z wszystkich treści, które zamieszcza lub w inny sposób przesyła do Witryny w dowolny sposób wybrany przez Spółkę, w tym między innymi do kopiowania, wyświetlania, wykonywania lub publikowania ich w jakimkolwiek formacie lub na jakimkolwiek nośniku, modyfikowanie ich, włączanie do innych materiałów lub tworzenie na ich podstawie prac pochodnych.

(c) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Spółkę na piśmie, nie wolno reprodukować, udzielać podlicencji, rozpowszechniać, sprzedawać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych (i) jakiejkolwiek części tej Witryny lub jej treści, (ii) dostępu do tej Witryny lub (iii) korzystania tej Witryny lub jakichkolwiek usług bądź materiałów dostępnych za jej pośrednictwem, w tym między innymi poprzez dzierżawę dostępu do Witryny (np. w kafejce internetowej), gromadzenie i sprzedaż wirtualnych przedmiotów, kodów, przedpłaconych kart do gier lub wirtualnych waluty za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób.

(d) Spółka zastrzega sobie prawo, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do (1) usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych w Witrynie, które Spółka, według własnego uznania, uzna za niezgodne z powyższymi zobowiązaniami (w tym wszelkich materiałów, w przypadku których Spółka ma powody by sądzić, że stanową, lub w przypadku których Spółka otrzymała zawiadomienie, że stanowią naruszenie praw autorskich); (2) monitorowania lub nagrywania komunikacji między użytkownikami w Witrynie; oraz (3) wyłączenia dostęp dowolnego użytkownika do całości lub części Witryny. Spółka nie może jednak przeglądać żadnych materiałów ani komunikatów przed ich zamieszczeniem w Witrynie ani zagwarantować niezwłocznego usunięcia niestosownych materiałów po ich zamieszczeniu. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące przesyłania danych, komunikacji lub treści dostarczanych przez strony trzecie. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które uzna za niezbędne w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Witryny i ogółu społeczeństwa; jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszym ustępie.

(e) Nieprzestrzeganie przez użytkownika postanowień (a), (b) lub (c) powyżej może skutkować wyłączeniem dostępu użytkownika do Witryny i narazić go na odpowiedzialność cywilną lub karną.

KONTA

Niektóre usługi Witryny mogą zezwalać na utworzenie konta lub tego wymagać. Użytkownik zgadza się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji dla każdego konta oraz aktualizować informacje poprzez aktualizacje. Użytkownik nie może podszywać się pod żadną osobę ani podmiot ani fałszować swojej tożsamości, w tym wykorzystywać informacji o koncie innej osoby. Możemy zawiesić lub zamknąć konto użytkownika z powodu nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania, wszelkich warunków dotyczących usług oferowanych za pośrednictwem Witryny lub z dowolnego powodu bądź bez powodu. Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie gwarantuje dokładności informacji podanych przez jakiegokolwiek użytkownika, w tym informacji o koncie użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem swojego konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie w tajemnicy swojego hasła oraz za korzystanie z niego w celu uzyskania dostępu do swojego konta i informacji o koncie. Ujawnienie hasła innej osobie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

UWAGA: UŻYTKOWNIK NIE JEST WŁAŚCICIELEM KONTA, Z KTÓREGO KORZYSTA W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY, I NIE POSIADA PRAWA WŁASNOŚCI DO ŻADNYCH DANYCH ANI ZASOBÓW WIRTUALNYCH/WALUT PRZECHOWYWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ NA JEJ SERWERACH POWIĄZANYCH Z KONTEM. Użytkownik nie ma żadnych udziałów własnościowych w elementach wirtualnych ani w wirtualnej walucie, które mogą być od czasu do czasu powiązane z kontem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wirtualna waluta w Witrynie jest tylko wirtualna, bez wartości pieniężnej w rzeczywistym świecie lub w Internecie poza Witryną. Konto użytkownika jest nieprzenoszalne, więc użytkownik nie ma prawa do sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia konta, ani żadnych elementów wirtualnych lub walut powiązanych z kontem użytkownika w rzeczywistym świecie. Spółka nie uznaje żadnej takiej sprzedaży ani przeniesienia.

USŁUGI PŁATNE: PŁATNOŚĆ

Witryna może zawierać określone treści lub usługi dostarczane za opłatą transakcyjną lub inną opłatą („Usługa płatna"). Opłaty te są opisane w witrynach internetowych mających zastosowanie do Usług płatnych. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Usługi płatnej, zgadza się na warunki dotyczące cen, płatności i fakturowania mające zastosowanie do opłat za Usługę płatną w momencie dokonywania płatności. Spółka może dodać nowe Usługi płatne lub zmodyfikować opłaty za istniejące Usługi płatne w dowolnym momencie według własnego uznania.

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW

Członkostwo i zakup wirtualnej waluty do dowolnej gry Spółki nie podlegają zwrotowi, chyba że występują problemy techniczne uniemożliwiające początkowy dostęp do gry, które nie mogą zostać rozwiązane przez dział obsługi klienta. Wszelkie zakupy produktów w grze nie podlegają zwrotowi.

Zwrot kosztów nie będzie przyznawany graczom, którzy zostali wykluczeni z gry z jakiegokolwiek powodu, w tym z powodu naruszenia warunków użytkowania.

PRYWATNOŚĆ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wykorzystywanie przez Spółkę danych osobowych użytkownika oraz jego obowiązki związane z ochroną prywatności są opisane w Polityce prywatności Spółki, która jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

PRZESYŁANE DANYCH NA SWOJE URZĄDZENIA

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z aplikacji do pobrania udostępnianych przez Spółkę aktualizacje systemów lub oprogramowania układowego urządzenia mogą spowodować, że aplikacje będą niezgodne z urządzeniem. Spółka nie gwarantuje, że Witryna lub jakiekolwiek aplikacje Spółki będą zgodne z aktualizacjami lub wcześniejszymi wersjami urządzeń użytkownika. Spółka może przekazywać użytkownikowi aktualizacje Witryny lub aplikacji, które poprawiają zgodność ze zaktualizowanymi urządzeniami przenośnymi, ale nie jest do tego zobowiązana.

OPŁATY ZA DANE

W zakresie, w jakim korzystanie przez użytkownika z Witryny lub aplikacji Spółki wymaga lub pozwala na wykorzystanie danych bezprzewodowych, komórkowych lub dostępu do Internetu, użytkownik ponosi niezależną odpowiedzialność za zabezpieczenie niezbędnej usługi dostępu do danych. Przykładowo w odniesieniu do urządzeń mobilnych, dostawca planów transmisji danych może pobierać opłaty za dostęp do danych w związku z korzystaniem z Witryny lub aplikacji Spółki. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty należne osobom trzecim.

OGRANICZENIA PRAW AUTORSKICH/WYKORZYSTANIE TREŚCI

Cała zawartość niniejszej Witryny (w tym wszystkie informacje, tekst, ekrany, obrazy i dźwięki oraz wszelkie oprogramowanie udostępniane za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią) oraz jej projekt, opcje i układ stanowią własność Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione przez przepisy Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z zawartości Witryny wyłącznie w celach prywatnych związanych z jego rolą jako obecnego lub potencjalnego użytkownika Witryny. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania lub wykonywania, ponownego publikowania, przechowywania, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów w tej Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem: (a) przechowywania kopii takich materiałów tymczasowo w pamięci RAM, (b) przechowywania plików, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania oraz (c) drukowania rozsądnej liczby stron Witryny; w każdym przypadku pod warunkiem, że użytkownik nie zmieni ani nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w takich materiałach. Ani tytuł, ani prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych w niniejszej Witrynie nie są przenoszone na użytkownika, lecz pozostają w posiadaniu Spółki lub odpowiedniego właściciela takich treści.

OPROGRAMOWANIE I POBIERANIE Jeśli Spółka oferuje pobieranie oprogramowania lub dostęp do niego w Witrynie, a użytkownik pobiera lub w inny sposób uzyskuje dostęp do takiego oprogramowania, oprogramowanie (w tym wszelkie dane lub obrazy włączone do oprogramowania lub przez nie generowane) jest objęte licencją. Użytkownik nie otrzymuje tytułu do takiego oprogramowania i nie może rozpowszechniać ani korzystać z oprogramowania w sposób inny niż w celu korzystania z odpowiedniej funkcji lub usługi Witryny oferowanej przez Spółkę. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować odkrywać kodu źródłowego takiego oprogramowania. O ile wyraźnie nie określono inaczej, użytkownik nie może tworzyć żadnych dzieł pochodnych oprogramowania ani żadnych usług dostępnych w Witrynie. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie bez powiadomienia, z podaniem lub bez podania przyczyny. Użytkownik zgadza się zniszczyć lub zwrócić Spółce wszystkie kopie oprogramowania po unieważnieniu licencji na oprogramowanie lub zamknięciu konta Użytkownika. Oprogramowanie podlega wszelkim ograniczeniom w zakresie użytkowania, zrzeczenia się odpowiedzialności z tytułu gwarancji i innych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania. W przypadku gdy oprogramowanie podlega również odrębnej umowie licencyjnej użytkownika końcowego, w przypadku sprzeczności między tymi postanowieniami a niniejszymi Warunkami użytkowania postanowienia takiej umowy licencyjnej użytkownika końcowego mają znaczenie nadrzędne.

POUFNOŚĆ

Podczas korzystania z Witryny użytkownik może mieć dostęp do informacji, oprogramowania lub danych Spółki, które nie są dostępne publicznie („Informacje poufne"), w tym do oprogramowania pobranego za pośrednictwem Witryny. Użytkownik zgadza się nie ujawniać żadnych Informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że takie informacje staną się publicznie znane bez podejmowania jakichkolwiek działań lub zaniedbań ze strony użytkownika.

DOSTĘP I ZAKŁÓCENIA

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie (a) używać żadnego robota, pająka ani innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu do Witryny, (b) używać żadnych ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Witrynie ani do innych nieautoryzowanych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, (c) używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny, (d) próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny, (e) podejmować jakichkolwiek działań które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Spółki lub (f) uzyskiwać dostępu, przeładowywać ani odświeżać stron transakcyjnych lub wysyłać jakichkolwiek innych żądań do serwerów transakcyjnych więcej niż raz w ciągu dowolnych trzech (3) sekund.

ZNAKI TOWAROWE

Nazwa i logo Spółki oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła zawarte w Witrynie lub oprogramowanie udostępniane bądź zapewniane w związku z nimi są znakami towarowymi Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców lub wykonawców, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Nie wolno korzystać z takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki są wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI I JEJ LICENCJODAWCÓW

Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały, informacje i opinie przekazane w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem („Treści Witryny"). Użytkownik polega na Treściach Witryny wyłącznie na własne ryzyko. Spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek Treści Witryny.

WITRYNA, ZAWARTOŚĆ WITRYNY ORAZ PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE W WITRYNIE LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE „W JAKIM SĄ" I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", ZE WSZYSTKIMI WADAMI. ANI SPÓŁKA, JEJ LICENCJODAWCY LUB WYKONAWCY, ANI ŻADNA OSOBA POWIĄZANA ZE SPÓŁKĄ NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WITRYNY, TREŚCI, PRODUKTÓW ANI USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, ANI SPÓŁKA, JEJ LICENCJOBIORCY LUB WYKONAWCY, ANI OSOBY POWIĄZANE ZE SPÓŁKĄ NIE GWARANTUJĄ ANI NIE OŚWIADCZAJĄ, ŻE WITRYNA, TREŚCI WITRYNY LUB PRODUKTY I USŁUGI DOSTARCZANE W TEJ WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE; ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE; ŻE LOKALIZACJA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; LUB ŻE WITRYNA W INNY SPOSÓB SPEŁNI POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. SPÓŁKA ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I WYKONAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZEŃ.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, JEJ LICENCJODAWCY LUB WYKONAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY, TREŚCI WITRYNY, WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH W WITRYNIE BĄDŹ ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB W JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE POWIĄZANEJ ZA POMOCĄ ŁĄCZY, W TYM WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIENIA, PRZERW W ŚWIADCZENIU USŁUG, WIRUSÓW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, BŁĘDÓW, POMINIĘĆ LUB INNYCH NIEŚCISŁOŚCI NA STRONIE LUB W JEJ TREŚCIACH BĄDŹ USŁUGACH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA DOPUŚCIŁA SIĘ ZANIEDBANIA LUB CZY ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Użytkownik zgadza się, że w żadnym wypadku odpowiedzialność Spółki, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich licencjodawców i wykonawców wobec użytkownika w związku z Witryną lub jakimikolwiek usługami wynikającymi z niniejszej Umowy (niezależnie od podstawy do wniesienia pozwu: umownej, deliktowej lub innej) nie przekroczy kwoty równej mniejszej z następujących kwot: (a) całkowitej kwoty zapłaconej Spółce przez Użytkownika za odpowiedni element Witryny w ciągu ostatnich sześciu (6) miesięcy lub (b) stu dolarów (100 USD).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani Spółka, ani jej licencjodawcy lub wykonawcy nie obsługują ani nie kontrolują Internetu oraz że: (i) wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne niepożądane dane bądź oprogramowanie; lub (ii) nieuprawnieni użytkownicy (np. hakerzy) mogą próbować uzyskać dostęp do danych, witryn internetowych, komputerów lub sieci użytkownika. Spółka dokłada wszelkich starań, aby chronić siebie i użytkowników jej Witryny przed nieautoryzowanym użyciem, jednak Spółka i jej licencjodawcy oraz wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za braki wynikające z działań lub zaniechań stron trzecich, które nie są kontrolowane przez Spółkę lub na mocy umowy z nią.

INTERAKCJA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Jako warunek uzyskania dostępu do Witryny użytkownik zwalnia Spółkę (oraz jej akcjonariuszy, partnerów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, podmioty zależne, pracowników, pośredników, dostawców, zewnętrznych dostawców informacji, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów i wykonawców) z wszelkiego rodzaju roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wynikających z jakiegokolwiek sporu użytkownika z innym użytkownikiem Witryny lub w jakikolwiek sposób z nim związanych. Spółka będzie miała prawo, ale nie obowiązek rozstrzygania sporów między użytkownikami dotyczących korzystania z Witryny, a w zakresie, w jakim zdecyduje się na rozstrzyganie takich sporów, Spółka będzie to robić w dobrej wierze, w oparciu o ogólne zasady i standardy Spółki i Witryny. Użytkownik zwalnia Spółkę (oraz jej akcjonariuszy, partnerów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, podmioty zależne, pracowników, pośredników, dostawców, zewnętrznych dostawców informacji, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów i wykonawców) z wszelkiego rodzaju roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wynikających z rozstrzygnięcia przez Spółkę takiego sporu w jakikolwiek sposób z nim związanych.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Spółkę i jej akcjonariuszy, partnerów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, podmioty zależne, pracowników, pośredników, dostawców, zewnętrznych dostawców informacji, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów i wykonawców oraz inne osoby zaangażowane w prowadzenie Witryny lub dostarczanie produktów, usług bądź informacji w Witrynie, z wszelkich zobowiązań, wydatków, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny lub jakichkolwiek produktów, usług bądź informacji uzyskanych z Witryny.

UWAGI I PRZESYŁANE TREŚCI

Spółka chętnie przyjmuje uwagi użytkowników. Wszelkie uwagi, sugestie lub inne informacje przesyłane przez użytkownika do Spółki lub jej reklamodawców bądź partnerów biznesowych w odpowiedzi na oferty zawarte w niniejszej Witrynie będą stanowić własność Spółki, a użytkownik zgadza się, że wszystkie prawa własności intelektualnej do takich treści zostaną przeniesione na Spółkę. Jeśli będziemy zabiegać o przesłanie treści za pomocą funkcji lub działań w Witrynie bądź za jej pośrednictwem, gdy będzie to wymagać korzystania z naszych prac chronionych prawem autorskim, udzielimy użytkownikowi niewyłącznej licencji na tworzenie dzieł pochodnych takich prac w zakresie wymaganym do przesłania treści i wyłącznie w celu przesłania treści. Dla uniknięcia wątpliwości, Spółka będzie właścicielem wszelkich opracowań stworzonych przez Spółkę lub w jej imieniu na podstawie uwag, sugestii bądź innych treści przesłanych przez użytkownika. W zakresie, w jakim Spółka nie jest właścicielem takich materiałów, użytkownik udziela i zgadza się udzielić Spółce niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie i sublicencjonowanie takich materiałów w jakimkolwiek celu w związku z witrynami internetowymi, produktami i usługami Spółki. Użytkownik nie oczekuje żadnej weryfikacji, rekompensaty ani jakiegokolwiek wynagrodzenia za żadne treści przesyłane na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie posty lub treści przesyłane do publikacji w publicznie dostępnych częściach Witryny, w tym na grupach dyskusyjnych, tablicach informacyjnych i podobnych sekcjach („Obszary publiczne") nie są uważane za informacje poufne do żadnych celów. Użytkownik nie oczekuje prywatności związanej z Obszarami publicznymi.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN: TRANSAKCJE Z INNYMI SPRZEDAWCAMI

Witryna zawiera łącza do innych witryn w Internecie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do treści, produktów, usług ani praktyk jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich, w tym między innymi witryn umieszczonych w ramach Witryny lub reklam podmiotów zewnętrznych, i ich nie popiera ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich jakości, treści, dokładności lub przydatności do przeglądania bądź użytkowania. Korzystanie z witryn internetowych podmiotów zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko użytkownika i podlega warunkom korzystania z takich witryn internetowych.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty lub usługi, które użytkownik może zakupić, pobrać lub wykorzystywać, podchodzące od jakiegokolwiek dystrybutora zewnętrznego, sprzedawcy, reklamodawcy lub innego dostawcy informacji lub usług („Sprzedawca"). Wszystkie transakcje dotyczące towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawców, w tym m.in. warunki zakupu i płatności takich towarów lub usług, gwarancje, rękojmie, serwis i dostawy, są realizowane wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą i podlegają warunkom umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą. Spółka nie jest stroną żadnych transakcji pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie koszty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek sporu pomiędzy użytkownikiem a Sprzedawcą. ANI SPÓŁKA, JEJ LICENCJODAWCY LUB WYKONAWCY, ANI ŻADEN DOSTAWCA ZEWNĘTRZNY, INNY NIŻ SPRZEDAWCA OFERUJĄCY TAKIE TOWARY LUB USŁUGI, NIE SKŁADA ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TOWARÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ TEGO SPRZEDAWCĘ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ LUB ZGODNOŚCI.

PODEJRZANE NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i innymi obowiązującymi przepisami prawa Spółka może, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania zakończyć dostęp użytkownika do Witryny, jeśli uzna, że użytkownik wielokrotnie narusza prawo. Spółka może również, według własnego uznania, ograniczyć dostęp do Witryny lub zakończyć członkostwo użytkownika, jeśli użytkownik naruszy jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy do naruszenia doszło wielokrotnie.

KONTAKT DOTYCZĄCY PODEJRZEWANYCH NARUSZEŃ

W przypadku pozyskania wiedzy o jakichkolwiek treściach, które mogą naruszać prawa autorskie osób trzecich lub które zdaniem użytkownika naruszają niniejsze Warunki użytkowania prosimy o kontakt z naszym wyznaczonym przedstawicielem pod numerem telefonu 972-265-1900 lub adresem copyright@kingsisle.com.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ; PRAWO WŁAŚCIWE; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają pod każdym względem prawu stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych i będą zgodnie z nim interpretowane, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego.

Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania bądź korzystania z Witryny lub Usług, których strony nie mogą niezwłocznie rozstrzygnąć w drodze nieformalnych negocjacji, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, jak opisano w niniejszym dokumencie. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego arbitra zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zasadami arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA"). Strony wspólnie wyznaczą jednego arbitra. W przypadku gdy strony nie uzgodnią arbitra w ciągu trzydziestu (30) dni od rozpoczęcia arbitrażu przez jedną ze stron, arbiter zostanie wybrany przez AAA. Miejscem arbitrażu będzie Dallas, w stanie Teksas, w Stanach Zjednoczonych, chyba że strony uzgodnią (lub arbiter uzna), że arbitraż może być prowadzony przez telefon, przez Internet lub poprzez wymianę pisemnych zgłoszeń bądź połączenie powyższych. Językiem arbitrażu będzie język angielski, a arbiter będzie stosował przepisy prawa stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych. Strony będą uprawnione do udziału w ustaleniach zgodnie z zasadami AAA. Zamiarem stron jest, aby postępowanie wyjaśniające było prowadzone w sposób opłacalny i aby arbitraż został rozstrzygnięty w ciągu sześciu (6) miesięcy od jego rozpoczęcia. Każda ze stron poniesie własne koszty, w tym koszty obsługi prawnej, w związku z rozwiązaniem jakiegokolwiek sporu, przy czym każda ze stron zapłaci pięćdziesiąt procent (50%) opłat i kosztów związanych z zaangażowaniem arbitra, chyba że arbiter stwierdzi, że Spółka powinna zapłacić sto procent opłat i kosztów arbitra. Niezależnie od powyższego, przed ubieganiem się o arbitraż, każda ze stron może ubiegać się o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego bądź inne godziwe zadośćuczynienie w odniesieniu do naruszenia (lub próby naruszenia) niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do własności intelektualnej lub poufności.

UWAGA: Strony wyrażają zgodę na arbitraż wyłącznie na zasadzie indywidualnej i akceptują, że niniejsze Warunki użytkowania nie zezwalają na arbitraż zbiorowy ani na jakiekolwiek roszczenia wnoszone w charakterze powoda lub członka grupy w jakimkolwiek arbitrażowym postępowaniu zbiorowym lub prowadzonym przez pośrednika. Arbiter nie może konsolidować roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodzić jakiejkolwiek formie postępowania reprezentacyjnego lub zbiorowego. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik podlega wiążącemu arbitrażowi i zrzeka się prawa do złożenia pozwu w sądzie oraz przeprowadzenia postępowania sądowego, a także zrzeka się możliwości udziału w pozwach zbiorowych w odniesieniu do Witryny lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Właściciel niniejszej Witryny ma siedzibę w stanie Teksas w USA. Spółka nie składa żadnych oświadczeń, że materiały zawarte w tej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. W przypadku uzyskiwania dostępu do Witryny z innych lokalizacji użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa.

Użytkownik zgadza się przestrzegać amerykańskich i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących kontroli eksportu, i nie przekazywać, drogą elektroniczną lub w inny sposób, żadnego oprogramowania ani innych treści pobranych z Witryny do miejsca docelowego zabronionego przez takie przepisy prawa, bez uprzedniego uzyskania, a następnie stosowania się do wszelkich wymaganych upoważnień rządowych. Pobierając oprogramowanie z Witryny, użytkownik gwarantuje, że nie znajduje się w żadnym kraju ani nie eksportuje takiego oprogramowania do żadnych osób ani miejsc, na które Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać do Witryny żadnych danych ani oprogramowania, których nie można eksportować bez uprzedniej pisemnej zgody rządu, w tym między innymi niektórych rodzajów oprogramowania szyfrującego.

Jeżeli podatki nie zostały wykazane oddzielnie, wszystkie powiązane podatki, w tym między innymi podatek VAT, GST, PST, QST lub podatek od sprzedaży i użytkowania są w stosownych przypadkach wliczone w cenę.

Niniejsze Warunki użytkowania, które mogą być okresowo zmieniane, w pełni i wyłącznie określają umowę pomiędzy użytkownikiem a Spółką w odniesieniu do Witryny. Żadne inne warunki, które mogły zostać przekazane użytkownikowi ustnie lub w jakikolwiek inny sposób, nie będą miały mocy prawnej ani skutku. Wszelkie powództwa, do których wniesienia użytkownik może mieć podstawę w odniesieniu do Witryny, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa lub przedawnienia takiego roszczenia lub podstawy powództwa.

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przez niego jakichkolwiek ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania dotyczących korzystania z Witryny, Treści Witryny lub oprogramowania bądź usług dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, jak również wykorzystanie lub ujawnienie Informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania może spowodować nienaprawialne szkody dla Spółki, w odniesieniu do których środki prawne mogą być niewystarczające. Użytkownik zgadza się, że w przypadku nieupoważnionego korzystania z Witryny, Treści Witryny, oprogramowania i usług lub nieuprawnionego ujawnienia Informacji poufnych Spółka będzie uprawniona do zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego, oprócz innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności. Licencjodawcy i kontrahenci Spółki są wyraźnymi zewnętrznymi beneficjentami wszelkich warunków zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, które mają zastosowanie do ich produktów lub usług, w tym dotyczących wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, i mają prawo do bezpośredniego egzekwowania od użytkownika wszelkich stosownych oświadczeń, gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest niewykonalna (w tym, bez ograniczeń, jakakolwiek część powyższego wiążącego postanowienia dotyczącego arbitrażu), ta niewykonalna część będzie interpretowana jako odzwierciedlająca, w możliwie największym stopniu, pierwotne intencje stron. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostaną w mocy.

Warunki dotyczące ochrony praw własności intelektualnej Spółki, wyłączenia gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, wyboru prawa i wiążącego arbitrażu, zobowiązań odszkodowawczych oraz wszelkich licencji udzielonych Spółce przez użytkownika pozostają w mocy po zamknięciu Konta lub wygaśnięciu niniejszych Warunków użytkowania.

Brak nalegania przez Spółkę na ścisłe wykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego postanowienia. Sposób prowadzenia transakcji bądź interakcji pomiędzy użytkownikiem a Spółką lub jakiekolwiek praktyki handlowe nie będą uznawane za modyfikujące niniejsze Warunki użytkowania.